Náhrada škody; neoprávněný odběr plynu; smlouva; právní úkon; promlčení, § 74 odst. 1 písm. a) zák. č. 485/2000 Sb., § 106 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

18. 9. 2017
Neoprávněný odběr plynu bez řádně uzavřené smlouvy může mít formu úmyslného jednání (přímého či nepřímého úmyslu) zakládajícího běh desetileté objektivní promlčecí doby nároku na náhradu škody.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 2904/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.2904.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval problematikou délky objektivní promlčecí doby v návaznosti na subjektivní stránku odpovědnosti za škodu, konkrétně zavinění ve formě úmyslu, při neoprávněném odběru plynu z důvodu absence řádně uzavřené smlouvy.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 7/2018)