Náhrada škody; ochrana osobnosti; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, § 11 zák. č. 40/1964 Sb., § 13 zák. č. 40/1964 Sb., § 101 zák. č. 40/1964 Sb., § 444 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., § 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 168/1999 Sb., § 8 zák. č. 168/1999 Sb., čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166, čl. 1 odst. 2 směrnice 84/5

15. 5. 2018
Pod pojem náhrady škody na zdraví nebo usmrcení podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze podřadit i náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 11 a § 13 obč. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.1704.2016.1)

Anotace:
Velký senát Nejvyššího soudu se ve svém rozsudku zabýval otázkou, jež by měla být dle dovolatele rozhodnuta oproti závěrům stávající rozhodovací praxi dovolacího soudu formulovaných zejména v jeho rozsudcích ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1051/2005, v usneseních ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4083/2010, a v usnesení ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3906/2011 jinak, a to, zda pod pojmy náhrada škody na zdraví nebo usmrcení podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla lze podřadit náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 11 a § 13 obč. zák., jinak řečeno, zda se na žalobcem podle uvedených ustanovení uplatněné nároky vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 6/2019)