Náhrada škody; ušlý zisk; kupní smlouva; smlouva o smlouvě budoucí; porušení smluvní povinnosti; následná nemožnost plnění; zánik závazku, § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., § 1787 zákona č. 89/2012 Sb., § 2006 zákona č. 89/2012 Sb.

11. 5. 2021

Zanikla-li smlouva o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění podle § 2006 o. z. z důvodu na straně budoucího prodávajícího, nemůže se budoucí kupující domáhat uzavření kupní smlouvy podle § 1787 o. z.; má však právo požadovat náhradu škody, která mu vznikla porušením smluvní povinnosti (§ 2913 o. z.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3788/2019, ECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.3788.2019.1)

Anotace:
Žalované byla rozsudkem soudu prvního stupně uložena povinnost zaplatit žalobcům částku 809 115,50 Kč s příslušenstvím, co do částky 569 862,50 Kč s příslušenstvím žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Vyšel přitom ze zjištění, že žalovaná se smlouvou o smlouvě budoucí kupní zavázala uzavřít se žalobci kupní smlouvu. K jejímu uzavření však nedošlo, neboť předmět koupě nesplnil hygienické limity hluku a vibrací, a proto nebyl zkolaudován jako byt, ale jako nebytová jednotka – atelier. Soud prvního stupně tak uzavřel, že kupní smlouva nebyla uzavřena z důvodů ležících na straně žalované.

Odvolací soud potvrdil rozsudek obvodního soudu a konstatoval, že v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti žalované uzavřít s žalobci kupní smlouvu vznikla žalobcům škoda, představovaná ušlým majetkovým přínosem v důsledku nenabytí vlastnického práva podle budoucí kupní smlouvy ve výši ušlého zisku. Nepřisvědčil přitom námitce žalované, že by zde byly důvody liberace podle § 2913 odst. 2 o. z.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou posouzení odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 4. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 33/2021)