Náklady řízení; znalecký posudek; odměna advokáta, § 142 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 142 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.

5. 9. 2017
Základem pro určení výše odměny advokáta pro účely náhrady nákladů řízení podle § 142 odst. 3 o. s. ř. není částka požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3974/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.3974.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval procesní otázkou, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a to zda lze postupovat podle § 142 odst. 3 o. s. ř. v případě, že znalecký posudek sloužil soudu pouze k závěru o konkrétní výši náhrady škody a zda se při aplikaci tohoto ustanovení vychází při určení výše náhrady nákladů řízení z částky požadované, či přisouzené.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 121/2017)