Neoprávněný odběr plynu; náhrada škody; promlčení, § 74 zák. č. 458/2000 Sb., § 106 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

15. 11. 2019

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším srozuměna s neoprávněností svého počínání i se způsobením škody dodavateli (nepřímý úmysl). Nárok na náhradu za neoprávněný odběr plynu se tak promlčuje v objektivní desetileté promlčecí době (§ 106 odst. 2 obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3009/2017, ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3009.2017.1)

Anotace
Jeden ze spoluvlastníků domu, odběrného místa, dne 29. 3. 2007 zemřel, jeho syn (druhý spoluvlastník) byl v té době nezvěstný a jediný, kdo měl do nemovitosti přístup, byla žalovaná, bývalá manželka druhého spoluvlastníka. Soud prvního stupně vzal za prokázané, že žalovaná užívala nemovitost, do níž byl dodáván plyn podle smlouvy se zesnulým spoluvlastníkem a dodávka fakticky pokračovala i po jeho smrti, kdy žalovaná plyn nadále odebírala.

Odvolací soud uzavřel, že žalobkyně se o osobě odpovědné za neoprávněný odběr dozvěděla až 16. 6. 2011, žaloba ze dne 24. 1. 2012 tedy byla podána před uplynutím dvouleté subjektivní lhůty. Nedovodil, že by žalovaná škodu způsobila úmyslně, neboť z jejího opomenutí uzavřít novou smlouvu o odběru plynu nelze automaticky dovozovat, že byla srozuměna s neoprávněným obohacením. Vyložil rozdíl mezi nepřímým úmyslem, který vyžaduje aktivní kladný vztah k výsledku jednání, a vědomou nedbalostí. Odkázal také na judikaturu Ústavního soudu, podle které sama lhostejnost ve vztahu k následku nestačí k naplnění volní složky nepřímého úmyslu

Nejvyšší soud se na základě žalobkyní podaného dovolání musel vypořádat s otázkou zavinění žalované při neoprávněném odběru plynu a jeho vlivu na promlčení žalobkyní uplatněného nároku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 125/2019) .