Nezbytná cesta; nedostatek přístupu; hrubá nedbalost; úmysl, § 1032 odst. 1 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb.

24. 10. 2017
Hrubě nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovité věci žádajícího o povolení nezbytné cesty, které je důvodem zamítnutí žaloby podle § 1032 odst. 1 písm. b) o. z., může podle okolností případu spočívat nejen ve zbavení se existujícího spojení s veřejnou cestou, ale i v nabytí nemovité věci bez zajištěného spojení s veřejnou cestou.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3242/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.3242.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto usnesení zabýval výkladem § 1032 odst. 1 písm. b) o. z. v případě, kdy se povolení nezbytné cesty domáhala osoba, která nabyla vlastnictví k nemovité věci bez přístupu k ní s vědomím, že budova leží na cizím pozemku v uzavřeném areálu jiného vlastníka, a to za cenu, která tuto skutečnost zohledňovala.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 37/2018)