Obecně prospěšná společnost; podnikatel; územně samosprávný celek, § 2 odst. 1 zák. č. 248/1995 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 261 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.

25. 4. 2017
Obecně prospěšné společnosti založené v režimu zákona č. 248/1995 Sb. nejsou podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 obch. zák., neboť nevyvíjejí podnikatelskou činnost, a na jejich právní vztahy s územními samosprávnými celky se nevztahuje ustanovení § 261 odst. 2 obch. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3972/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.3972.2015.1)

Anotace:
V daném rozsudku Nejvyšší soud řešil otázku, jakým způsobem posoudit v návaznosti na nevýdělečný charakter obecně prospěšných společností jejich postavení ve vztahu k jiným subjektům práva (v konkrétní řešené věci šlo o vztah k územně samosprávným celkům) z hlediska toho, zda na ně lze nahlížet jako na podnikatele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 104/2017)