Odklad právní moci rozhodnutí; odklad vykonatelnosti rozhodnutí, § 243 zák. č. 99/1963 Sb.

9. 5. 2018
Materiální právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí (či jeho výroku) je možné odložit jen tehdy, nemohou-li být negativní dopady rozhodnutí (výroku) do poměrů účastníka řízení (dovolatele) beze zbytku sistovány odkladem jeho vykonatelnosti.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, ECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.5003.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se nesvém rozhodnutí zabýval návrhem dovolatele na odklad vykonatelnosti, případně právní moci napadeného rozhodnutí. Dovolací soud tak hodnotil, za jakých podmínek lze k požadovanému přistoupit, a zda došlo k jejich naplnění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 144/2018)