Odpovědnost státu za škodu; ústavní stížnost; náklady řízení; nezákonné rozhodnutí; Ústavní soud; náklady řízení v řízení před Ústavním soudem, § 31 odst. 1, 2 zák. č. 82/1998 Sb.

31. 10. 2016
Náklady právního zastoupení účastníka v řízení o ústavní stížnosti, kterou se domohl zrušení nezákonného rozhodnutí, nejsou škodou ve smyslu § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), za níž by odpovídal podle téhož zákona stát.

(Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. Cpjn 31/2014)

Anotace:
Předmětné stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu řeší s konečnou platností otázku náhrady nákladů právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem z hlediska jejich žalovatelnosti z titulu odpovědnosti státu za škodu, a to pro případ, kdy Ústavní soud stížnosti, směřující proti rozhodnutí obecného soudu, vyhoví, ale náhradu nákladů řízení nepřizná.

(Stanovisko bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 111/2016 )