Odpovědnost za škodu; objektivní odpovědnost; provoz vozidla; stojící vozidlo; závada na elektroinstalaci; vlastnosti vozidla, § 427 zák. č. 40/1964 Sb.

4. 5. 2018
Závada na elektroinstalaci automobilu zaparkovaného v garáži, která vedla ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu motorového vozidla (§ 427 obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3485/2016, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.3485.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval dovolatelem formulovanou otázkou, zda se jedná o škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle § 427 odst. 1 obč. zák. v případě, kdy majetková újma vznikla v důsledku požáru způsobeného závadou na elektroinstalaci v garáži zaparkovaného vozu. Pro rozhodnutí bylo zásadním zjištění, zda i škoda způsobená stojícím, v garáži zaparkovaném vozidlem, je způsobena jeho provozem, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 149/2018)