Odpovědnost za škodu; objektivní odpovědnost; vada výrobku, § 440 zák. č. 40/1964 Sb., § 421a zák. č. 40/1964 Sb., § 2 zák. č. 59/1998 Sb.

29. 8. 2017
Zaviněním podle § 440 obč. zák. se rozumí to, zda a do jaké míry lze osobě, která způsobila škodu, přičítat okolnosti, které ke vzniku škody vedly, a nikoliv vnitřní psychický vztah této osoby k jejímu jednání a jeho následku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1053/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.1053.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném případě zabýval problematikou vypořádání mezi dvěma škůdci, z nichž jednomu vznikla odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi mající původ v povaze věci podle § 421a obč. zák., a u druhého byla dána odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku ve smyslu zákona č. 59/1998 Sb. Dle § 440 obč. zák. kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih. Otázkou je, zda lze toto ustanovení aplikovat i v případě výše popsaného regresního nároku poskytovatele zdravotních služeb v nemocničním zařízení, který odpovídá za škodu způsobenou použitím vadného výrobku vůči distributorovi tohoto vadného výrobku. Ustanovení § 440 obč. zák. ovšem hovoří toliko o škodě způsobené „zaviněním“ jiného, kdežto odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku je objektivní odpovědností. Dovolací soud tak řešil otázku aplikace a interpretace ustanovení § 440 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 8/2018)