Odstraňování vad; společenství vlastníků jednotek; bytové družstvo; smlouva o dílo; záruka, § 9 odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., § 9a odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb.

15. 11. 2016
Společenství vlastníků jednotek může smluvně (vlastním právním úkonem) nabýt a posléze vykonávat právo na bezplatné odstraňování vad společných částí domu, jež se projeví v dohodnuté době. Toto právo lze podřadit pod legislativní zkratku „správa domu“, zavedenou ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., jelikož jeho realizace naplňuje účel činnosti společenství spočívající v zabezpečování oprav společných částí domu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 811/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.811.2015.1)

Anotace:
Bytové družstvo uzavřelo se zhotovitelem (žalovanou) smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výstavba bytového domu. Součástí smlouvy byl závazek zhotovitele odstranit na základě písemné výzvy družstva vlastním nákladem zjištěné závady a nedodělky na domě, které se projeví v tam stanovených záručních dobách. Družstvo jednotlivé bytové jednotky postupně převedlo do vlastnictví svých členů a následně vzniklo společenství vlastníků jednotek (dále jen „Společenství“). Byla uzavřena písemná čtyřstranná smlouva, mezi družstvem, zhotovitelem, jednotlivými vlastníky jednotek a Společenstvím, která měla bezplatně převést na jednotlivé vlastníky bytů a Společenství veškerá práva ze záruky, kterou zhotovitel poskytl družstvu ve smlouvě o dílo. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda může být právo z vad společných částí domu převedeno na Společenství a to jej může následně vykonávat.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 6/2017)