Perfekce právního úkonu; výpověď; zaměstnanec; dočasná pracovní neschopnost, § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb., § 57 zák. č. 262/2006 Sb., § 301a zák. č. 262/2006 Sb.

31. 10. 2016
Výpověď z pracovního poměru podanou zaměstnavatelem podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce je třeba ve lhůtách uvedených v ustanovení § 57 zák. práce nejen učinit, ale i zaměstnanci řádně doručit.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 21 Cdo 630/2015)

Anotace:
Ve sledované kauze se Nejvyšší soud zabýval situací, kdy zaměstnankyně pracující u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru na dobu neurčitou, nebyla zastižena při kontrole dodržování režimu práce neschopného zaměstnance v místě pobytu nahlášeného ošetřujícímu lékaři. Této zaměstnankyni byla následně zaslána výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb. Nejvyšší soud za této situace řešil (mimo jiné) otázku, kdy se výpověď z pracovního poměru jako jednostranný úkon stává perfektní [tj. kdy nastávají právní účinky výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnavatelem podle § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb.].

(Stanovisko bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 118/2016 )