Plnění ze smlouvy; žaloba; náklady řízení; předžalobní výzva, § 142a zák. č. 99/1963 Sb.

9. 5. 2018
V situaci, kdy žalobce s žalovaným uzavřel smlouvu, jejíž splnění vymáhá soudně, prostřednictvím e-mailové komunikace, splňuje požadavky výzvy k plnění dle § 142a odst. 1 o. s. ř. i předžalobní výzva k plnění, kterou žalobce zaslal e-mailem žalovanému v předepsané lhůtě na elektronickou (e-mailovou) adresu udávanou žalovaným v obchodním styku účastníků.

(Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 27 Co 86/2017, ECLI:CZ:KSBR:2017:27.CO.86.2017.1)

Anotace:
Krajský soud v Brně se ve svém usnesení zabýval problematikou formy, jakou žalobce vyzval před samotným soudním uplatňováním své pohledávky dlužníka ke splnění povinnosti, z uzavřené smlouvy mu plynoucí. Smlouva o přepravě mezi účastníky řízení byla uzavřena prostřednictvím emailové komunikace, přičemž stejného prostředku bylo věřitelem využito k upomínání dlužníka o splnění smlouvy a též k zaslání samotné předžalobní výzvy k plnění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 4. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 142/2018)