Pohledávka za majetkovou podstatou; přeplatek na dávce pěstounské péče, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb., § 47e písm. a) předpisu č. 359/1999 Sb., § 47f zák. č. 359/1999 Sb., § 47z zák. č. 359/1999 Sb., § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 280/2009 Sb.

26. 3. 2019
Pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníka z titulu přeplatku na dávce pěstounské péče není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona.

Veřejnoprávní pohledávka, která vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka, není ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona daní, poplatkem nebo jiným obdobným peněžitým plněním jen proto, že ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b/ daňového řádu se pro účely daňového řádu rozumí daní peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sen. zn. 29 ICdo 23/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.23.2016.1)
Anotace
Insolvenční soud zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vůči žalované, insolvenční správkyni dlužnice, určení, že jeho pohledávka, přeplatek na dávce pěstounské péče, ve výši 16 303 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u insolvenčního soudu na majetek dlužnice je pohledávkou za majetkovou podstatou

Odvolací soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že správní rozhodnutí o přiznání státního příspěvku na pěstounskou péči bylo dlužnici vydáno před zahájením insolvenčního řízení a teprve v jeho průběhu se ukázalo, že po určitou dobu (spadající do doby po zahájení insolvenčního řízení) pobírala dlužnice státní příspěvek neoprávněně. Jelikož pohledávka z titulu přiznaného příspěvku na pěstounskou péči vznikla před zahájením insolvenčního řízení, pak to, že dlužnice po jeho zahájení určitou dobu dávku takto přiznanou pobírala neoprávněně (neboť odpadl zákonný důvod pro její poskytování), nelze hodnotit jinak, než jako nový nárok z titulu bezdůvodného obohacení, který však není pohledávkou za majetkovou podstatou, či pohledávkou jí postavenou na roveň (byť o ní bylo rozhodnuto ve správním řízení), která by se v insolvenčním řízení uspokojovala v rozsahu a způsobem stanoveným insolvenčním zákonem. Sporná pohledávka, by mohla být pohledávkou za majetkovou podstatou, pouze v případě kdyby skutečně byla „daní“ či „plněním obdobným jako daň“, jak namítá žalobce, což ale není.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou, zda je pohledávka z titulu přeplatku na dávce pěstounské péče pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 70/2019)