Pojištění; pracovní úraz; postižní právo pojistitele; zaměstnanec; odpovědnost za škodu, § 365 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2007, § 101 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2011, § 367 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 1 vyhl. č. 125/1993 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 125/1993 Sb.

10. 10. 2017
Zaměstnancem, s jehož zvláště závažným porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se podle § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojí postižní právo pojistitele vůči zaměstnavateli, se rozumí jiný zaměstnanec než poškozený.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.3790.2014.2)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dosud neřešenou otázkou výkladu § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb. a v něm užitém pojmu „zaměstnanec“. Jelikož jazykový výklady nebyl pro tento případ dostačující, užil Nejvyšší soud výkladu teleologického a vycházel proto z účelu aplikované právní normy, kdy se zabýval jednotlivými odpovědnostními vztahy mezi zaměstnavatelem, poškozeným zaměstnancem a dalšími zaměstnanci téhož zaměstnavatele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 18/2018)