Pojištění odpovědnosti za škodu; daňová evidence; daňové přiznání, § 7b zák. č. 586/1992 Sb.

24. 5. 2016
Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již v rámci vedení daňové evidence a do daňového přiznání bylo pouze přeneseno.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014)

Anotace:
Nejvyšší soud řeší v dané věci případ, kdy byla uzavřena pojistná smlouva vztahující se na odpovědnost žalobkyně za škodu způsobenou v souvislosti s její podnikatelskou činností, a to činnosti účetních poradců a vedení účetnictví, přičemž žalobkyně vedla daňovou evidenci občanskému sdružení, jako právnické osobě, a zpracovávala daňové přiznání. Otázkou v dané věci bylo, zda škoda způsobená vyměřením penále finančním úřadem byla způsobena úkonem učiněným v rámci podnikatelské činnosti kryté sjednaným pojištěním.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 88/2016)