Pojišťovna; cestovní kancelář; zájezd; úpadek; spotřebitel; limit pojistného plnění; pojistné plnění, § 8 odst. 5 zák. č. 159/1999 Sb., § 852k zák. č. 40/1964 Sb.

25. 4. 2017
Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou pro případ úpadku cestovní kanceláře nemůže omezovat právo spotřebitele, který uzavřel s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb., na zaplacení celé částky uhrazené za zájezd vůči pojišťovně.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2221/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.2221.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, v jakém rozsahu je pojišťovna povinna poskytnout plnění klientu cestovní kanceláře, který nedostal vrácenou cenu neuskutečněného zájezdu z důvodu úpadku cestovní kanceláře. A zda je výše plnění pojišťovny limitována sjednaným limitem pojistné částky mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 102/2017)