Pozůstalost (o. z.); zůstavitel; zastavení řízení; stát; vydání majetku; majetek nepatrné hodnoty, § 154 zákona č. 292/2013 Sb.

11. 5. 2021

V situaci, kdy tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, nelze majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty pro jeho nesouhlas vydat a bylo by v zásadě na místě projednání pozůstalosti, lze uvážit, zda by náklady státu a náklady účastníků řízení vzniklé se zjišťováním dědiců a s vlastním projednáním pozůstalosti nebyly výrazně nepřiměřené hodnotě a charakteru zůstavitelem zanechaného majetku. Případný závěr o výrazném nepoměru mezi majetkem, který by měl být projednán, a finanční a časovou náročností dalšího řízení o pozůstalosti, může vést k aplikaci ustanovení § 154 z.ř.s., přičemž tím, komu bude majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty vydán, může být i stát.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 24 Cdo 785/2020, ECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.785.2020.1

Anotace:
Soud prvního stupně v řízení o pozůstalosti rozhodl, že České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se vydává specifikovaný majetek nepatrné hodnoty zůstavitele a ve zbytku řízení zastavil.

Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně. K odvolací námitce, že postup podle ustanovení § 154 z. ř. s. je možný pouze při vydání nepatrného majetku zůstavitele vypraviteli pohřbu, pokud s tím vypravitel pohřbu souhlasí, odvolací soud uvedl, že „je v dané věci vysoce pravděpodobné, že v konečném důsledku to bude vždy stát, kdo nabude uvedený majetek nepatrné hodnoty, pročež by bylo nehospodárné a neekonomické nadále uvedené řízení o pozůstalosti vést“. Současně dodal, že „když zákon na uvedenou skutkovou situaci nepamatuje konkrétním zákonným ustanovením, bylo namístě s ohledem na všechny okolnosti dané věci analogicky postupovat jako v situaci předpokládané ust. § 154 z. ř. s.“.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, zda lze o majetku zůstavitele nepatrné hodnoty, s jehož převzetím nesouhlasil dědic, který se postaral o pohřeb zůstavitele, rozhodnout, že připadá státu podle ustanovení § 154 z. ř. s., která dosud nebyla od účinnosti zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 4. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 31/2021)