Přechod majetku církví; přechod majetku na kraj, § 29 zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 290/2002 Sb.

3. 5. 2017
Ustanovení § 29 zákona o půdě neznemožňovalo přechod historického majetku církví nacházejícího se ve vlastnictví státu na kraje dle zákona č. 290/2002 Sb.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.5217.2015.1)

Anotace:
V daném případě Nejvyšší soud zhodnotil, zda § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů, představoval překážku přechodu majetku na kraj, jenž měl proběhnout za podmínek stanovených v zákoně č. 290/2002 Sb.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 103/2017)