Provozovatel; odložení věci; náhrada škody, § 2945 zák. č. 89/2012 Sb.

24. 10. 2017
Parkoviště označené a provozované v režimu P+R (park and ride, tj. zaparkuj a jeď) nemá povahu hlídané garáže nebo zařízení podobného druhu ve smyslu § 2945 o. z., jestliže jeho provozovatel žádným způsobem nedeklaruje ani nevykonává ostrahu a vybavení parkoviště neslouží ke kvalifikovanému zabezpečení umístěných vozidel. Provozovatel takového parkoviště nemá objektivně danou přísnou povinnost (bez ohledu na protiprávnost a na zavinění) hradit škodu na vozidle a jeho příslušenství.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5758/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.5758.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou otázkou povinnosti provozovatele parkoviště uhradit škodu vzniklou na vozidle podle § 2945 o. z. Podstatným v dané věci bylo pro posouzení odpovědnosti provozovatele parkoviště zhodnocení, zda konkrétní prvky na parkovišti umístěné (oplocení, závory) jsou způsobilé změnit povahu parkoviště z nehlídaného na hlídané, jinak řečeno, zda umístění takových prvků činí z prostoru nehlídaného, jimi ohraničeného, prostor hlídaný.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 41/2018)