Rozhodce; rozhodčí řízení; jmenování předsedajícího, § 9 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

27. 3. 2017
Lhůta ke jmenování předsedajícího rozhodce podle § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) počíná běžet od jmenování druhého rozhodce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3870/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.3870.2015.1:)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném případě zabýval dosud neřešenou právní otázkou počátku běhu lhůty dané rozhodcům, jmenovaným stranami sporu ve smyslu § 9 odst. 1 ZRŘ, ke jmenování rozhodce předsedajícího.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 79/2017)