Rozvázání pracovního poměru; výpověď; výpovědní důvod; absolutní neplatnost; nedostatek formy; vlastnoruční podpis; mechanické prostředky, § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., § 4 zákona č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., § 50 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.

29. 4. 2021

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018, ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.682.2018.1

Anotace:
Soud prvního stupně svým rozsudkem vyhověl žalobě na určení neplatnosti podané výpovědi, která byla opatřena otiskem podpisového razítka předsedy představenstva žalované. Učinil tak s poukazem na ustálenou judikaturu dovolacího soudu, podle níž je třeba jednostranný právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru vždy opatřit vlastnoručním podpisem jednající osoby. Ve vztahu k výpovědi z pracovního poměru adresované žalobci proto dospěl k závěru, že předmětná výpověď „je pro nedostatek formy právního úkonu neplatná ve smyslu § 20 odst. 3 zák. práce“.
Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soudu prvního stupně přitom vytkl nesprávnou aplikaci judikatury dovolacího soudu, když soud prvního stupně absolutně vyloučil možnost podpisu výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky, konkrétně otiskem podpisového razítka statutárního orgánu žalované.

Soud prvního stupně žalobě opět vyhověl s tím, že výpověď z pracovního poměru není neplatná pro nedostatek formy, je však neplatná pro nenaplnění uplatněného výpovědního důvodu.

K odvolání žalované odvolací soud usnesením opětovně zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Třebaže soudu prvního stupně přisvědčil v tom, že „po formální stránce lze výpověď považovat za řádnou“, neztotožnil se s jeho názorem ohledně nenaplnění uplatněného výpovědního důvodu. Kromě toho podle odvolacího soudu opominul soud prvního stupně námitku žalobce spočívající v tom, že se skutečnostmi, o něž žalovaná opírala uplatněný výpovědní důvod, byl seznámen až poté, co mu byla předmětná výpověď dána.

Nejvyšší soud se musel ve svém rozhodnutí vypořádat s dovolatelem formulovanou otázkou, zda na písemném právním úkonu zaměstnavatele směřujícím k rozvázání pracovního poměru výpovědí může být podpis zaměstnavatele nahrazen mechanickými prostředky.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 29/2020)