Složení senátu; účast na projednání a rozhodování ve věci; vyloučený soudce (přísedící), § 221 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

7. 7. 2016
Zrušil-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně proto, že nebyl dodržen závazný právní názor nebo že v řízení došlo k závažným vadám, a nařídil-li, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), nemohou se v dalším řízení účastnit na projednání a rozhodování věci jen soudci (přísedící), kteří vydali zrušené rozhodnutí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 21 Cdo 367/2015)

Anotace:
Dovolatel namítal nesprávné obsazení soudu prvního stupně, měl-li věc projednat v jiném složení senátu, avšak v novém řízení spolurozhodovala přísedící, jež se (jako přísedící) účastnila projednávání věci v předchozím řízení, přesněji jednání, při němž byl proveden výslech svědka. Při vydání rozhodnutí ve věci již přítomna nebyla. Nejvyšší soud se zabýval otázkou procesního práva, jak má být obsazen soud, je-li povinen věc projednat v jiném složení senátu nežli v předchozím řízení, konkrétně zda je na překážku účast přísedícího při dílčím úkonu v řízení předcházejícím.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 45/2017)