Směnka na řad; převod; zajišťovací směnka; spotřebitelská smlouva; smlouva o půjčce, § 55 zák. č. 40/1964 Sb., § 56 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 zák. č. 321/2001 Sb., § 12 zák. č. 321/2001 Sb., čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb.

25. 4. 2017

Dohoda smluvních stran (tzv. směnečná smlouva) o zajištění pohledávek ze spotřebitelské smlouvy směnkou není neplatná pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 39 obč. zák. jen proto, že zajišťovací směnka byla vystavena ve formě na řad.


(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 562/2014, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.562.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předmětném rozsudku zabýval otázkou platnosti ujednání o zajištění pohledávky ze spotřebitelské smlouvy směnkou na řad. Vyšel ze zjištění, že peněžní prostředky poskytnuté spotřebiteli na základě smlouvy o půjčce měly sloužit k výstavbě rodinného domu. S ohledem na znění § 1 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru je účelem smlouvy aplikace tohoto zákona na projednávaný případ vyloučena. Pro posouzení výše uvedené právní otázky je tak rozhodnou právní úprava obsažená v Obč. Zák. a relevantní zjištění, zda ujednání o zajištění pohledávky směnkou vystavenou ve formě na řad je ujednáním v neprospěch spotřebitele a zhoršuje jeho smluvní postavení, či zda zvolený způsob možnosti převodu směnky znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v návaznosti na zachování práva směnečného dlužníka uplatnit vůči nabyvateli směnky námitky zakládající se na jeho vlastních vztazích k remitentovi.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 105/2017)