Smír; pravomoc soudu; podmínky řízení; advokacie, § 28 zákona č. 85/1996 Sb., § 103 zákona č. 99/1963 Sb., § 104 zákona č. 99/1963 Sb.

24. 3. 2021

Skutečnost, že sporu mezi advokáty nebo advokátními koncipienty nepředcházelo smírčí řízení podle § 28 zákona o advokacii, není důvodem k zastavení řízení o žalobě podle § 104 o. s. ř.; nejde o podmínku řízení ve smyslu § 103 o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2020, sp. zn. 23 Cdo 62/2020, ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.62.2020.1)

Anotace:
Soud prvního stupně svým usnesením zastavil řízení zahájené na základě žaloby, jíž se žalobkyně domáhala zaplacení částky ve výši 2 790 254 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o poskytování právního poradenství (výrok I.) s tím, že žalobkyně předtím, než podala žalobu ohledně svého nároku, nevyužila jako advokátka smírčího řízení, jak jí ukládá § 28 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb.

Odvolací soud svým usnesením částečně potvrdil usnesení soudu prvního stupně, přičemž se ztotožnil s jeho závěrem, že v daném případě nebyla naplněna podmínka vedení soudního řízení, a sice předchozí obligatorní smírčí řízení před orgány České advokátní komory ve smyslu § 28 zákona č. 85/1996 Sb. Postup soudu prvního stupně tak odvolací soud považoval za věcně správný, pokud jde o aplikaci § 104 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud se v rozsahu podaného dovolání zabýval otázkou, zda povinnost využít smírčího řízení před orgány České advokátní komory podle § 28 zákona č. 85/1996 Sb. představuje podmínku civilního řízení ve smyslu § 103 o. s. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 2. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 2/2021)