Smlouva o dílo; neplatnost; bezdůvodné obohacení, § 457 zák. č. 40/1964 Sb.

21. 8. 2017
Není-li žádný z účastníků neplatné smlouvy o dílo vlastníkem zhodnocené nemovitosti, nespočívá rozsah restituční povinnosti podle § 457 obč. zák. v rozdílu hodnot nemovitosti před investicí a po ní.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1063/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.1063.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval otázkou, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyla řešena, a to, zda bezdůvodné obohacení účastníka neplatné smlouvy o dílo může spočívat v rozdílu hodnot mezi nemovitostí před investicí a po ní i v případě, kdy vlastníkem nemovitosti je třetí osoba, odlišná od účastníků neplatné smlouvy.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 3. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 127/2017)