Smluvní pokuta; smluvní povinnost; dohodnutá cena; sleva z ceny; smluvní ujednání; splnění povinnosti, § 301 zák. č. 513/1991 Sb., § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

10. 10. 2017
Ujednání ve znění: „V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude dofakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě inzerce.“, je dostatečně určitým ujednáním o smluvní pokutě.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 31 Cdo 2674/2014, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.2674.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval otázkou platnosti ujednání o smluvní pokutě ve znění: „V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude dofakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě inzerce.“ Rozhodující pro její vyřešení bylo zjištění, zda z takto formulovaného smluvního ujednání jednoznačně vyplývá, splnění jaké konkrétní povinnosti je tímto institutem zajištěno, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 14/2018)