Soupis majetkové podstaty; vylučovací žaloba, § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

7. 11. 2016
Žalobce, který se žalobou podle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že označený majetek neměl být do soupisu zařazen proto, že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, je k podání vylučovací žaloby aktivně věcně legitimován jen tehdy, zasahuje-li soupis majetku do jeho právní sféry (jeho právní sféry se týká „jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut do soupisu“).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 683/2011)

Anotace:
Sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou, zda existence dřívějšího soupisu nemovitostí do majetkové podstaty úpadce (osobního dlužníka žalobce) je důvodem pro založení aktivní věcné legitimace žalobce k podání žaloby o vyloučení sporných nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 116/2016)