Společenství vlastníků jednotek; věcná příslušnost soudu; spory o zaplacení příspěvků členů SVJ, § 11 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. u) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 9 odst. 2 písm. l) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. 4. 2015

19. 4. 2017
K projednání sporů o zaplacení příspěvků členů společenství vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky je v prvním stupni i podle právní úpravy účinné do 30. 4. 2015 věcně příslušný okresní soud.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4848/2014, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.4848.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, který soud je věcně příslušný v prvním stupni o rozhodování sporů, jejichž předmětem není samotné jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, ale jen vymáhání povinnosti, která jeho rozhodnutím vznikla vlastníkovi jednotky, jenž ji řádně a včas nesplnil, a to v právní úpravě účinné do 30. 4. 2015.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 78/2017)