Společné jmění manželů; exekuce; vymáhání pohledávky, § 262b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

29. 11. 2019

Není-li dluh povinného součástí společného jmění manželů proto, že do 31. 12. 2013 (tedy před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) došlo k zúžení společného jmění manželů, lze oprávněného uspokojit z výlučného majetku manžela povinného jen v případě, že to s ohledem na toto zúžení připouští právní úprava obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, účinná do 31. 12. 2013.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. 20 Cdo 169/2019, ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.169.2019.1)

Anotace
Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh manželky povinného na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z jejího účtu, prováděné na základě vydaného exekučního příkazu. Jelikož vymáhaný závazek vznikl za trvání společného jmění manželů, avšak před zápisem smlouvy o zúžení společného jmění manželů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, dospěl odvolací soud k závěru, že vznikl za trvání společného jmění manželů a lze jej tedy uspokojit i z majetku ve společném jmění manželů, přičemž je nerozhodné, zda manželka povinného o závazku povinného věděla či nikoliv a zda tento závazek je či není součástí společného jmění manželů; z tohoto důvodu není dán důvod pro zastavení exekuce.

Nejvyšší soud se tak musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, zda i za situace, kdy ke zúžení společného jmění povinného a jeho manžela došlo do 31. 12. 2013, je zvláštním právním předpisem ve smyslu ustanovení § 262b odst. 1 o. s. ř., na jehož základě soud posoudí, zda je majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného postižen ve větším rozsahu, právní předpis, který byl účinný v době, kdy vznikl závazek povinného, jenž je předmětem exekuce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 6/2020) .