Spoluvlastnictví; vlastnictví bytu; byt; jednotka; prohlášení vlastníka; věcná legitimace; procesní společenství účastníků; solidární společník, § 1168 o. z., § 19 zákona č. 131/2000 Sb., § 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., § 5 o. s. ř., § 91 odst. 2 o. s. ř., § 118a o. s. ř., § 159a odst. 1 o. s. ř.

12. 11. 2021

Městská část spravující jednotky, které jí svěřil vlastník – hlavní město Praha, má právní zájem na odstranění vad prohlášení podle § 1168 o. z.

Účastníky řízení podle § 1168 o. z. o odstranění vad prohlášení musí být všichni vlastníci jednotek dotčení vadami prohlášení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2021, sp. zn. 26 Cdo 1811/2020, ECLI:CZ:NS:2021:26.CDO.1811.2020.1)

Anotace:
Žalobkyně se domáhala nahrazení projevu vůle žalovaných tak, že uzavírají dohody o změně prohlášení vlastníka budovy (bytového domu), o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a o narovnání a změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku. V průběhu řízení žalobu změnila a nově se domáhala odstranění vady prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu, spočívající v chybném vymezení jedné z jednotek, a tedy v nesprávném určení spoluvlastnických podílů všech vlastníků jednotek. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že vady nebyly odstraněny společným prohlášením podle § 1168 odst. 1 věta první o. z., neboť žalovaní s opravou prohlášení nesouhlasili. Vzhledem k existujícímu právnímu zájmu žalobkyně na odstranění vad žalobě vyhověl a odstranil vady prohlášení podle § 1168 odst. 1 věta druhá o. z.

Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tak, že rozsudkem, jímž se odstraňuje vada prohlášení vlastníka spočívající ve změně vymezení bytové jednotky, dochází ke změně spoluvlastnických podílů vlastníků všech jednotek, pročež jde o rozhodnutí, jímž se zasahuje do práv a povinností všech vlastníků jednotek. Všichni vlastníci jednotek tak musí být účastníky řízení, a to v postavení „solidárních“ společníků ve smyslu § 91 odst. 2 o. s. ř. Ve vztahu k žalované, která není vlastníkem žádné jednotky v předmětném domě a je jen pověřena správou jednotky, pak odvolací soud dovodil absenci právního zájmu na odstranění vad prohlášení vlastníka ve smyslu § 1168 o. z. Odvolací soud proto uzavřel, že žaloba nemůže být úspěšná pro nedostatek věcné legitimace na obou stranách.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Nejvyšší soud se následně zabýval otázkou okruhu účastníků v řízení o žalobě na odstranění vad prohlášení vlastníka podle § 1168 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 10. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 82/2021)