Spotřební daň; pojistné plnění; škodná událost; přeprava zboží; poškození zásilky, § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., § 8 zákona č. 353/2003 Sb., § 9 odst. 3) písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., čl. 23 vyhlášky č. 11/1975 Sb.

7. 4. 2021

Spotřební daň je „jinou výlohou“ ve smyslu článku 23 odst. 4 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3530/2019, ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3530.2019.1)

Anotace:
Odvolací soud svým rozsudkem změnil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně tak, že žaloba, jíž se žalobkyně domáhala po žalované úhrady částky ve výši 1 102 096,61 Kč z titulu pojistného plnění, byla co do základu po právu. Stejně jako soud prvního stupně se odvolací soud zabýval otázkou, zda je žalovaná povinna v rámci pojistného plnění uhradit též spotřební daň a uzavřel, že zahrnutí spotřební daně do hodnoty zásilky podle běžné tržní ceny nepředstavuje jiné výlohy, na které by se pojištění sjednané mezi účastníky nevztahovalo bez zvláštního ujednání (připojištění).

Nejvyšší soud uzavřel, že podané dovolání je přípustným pro řešení dovolatelem vymezené otázky, která doposud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu řešena, a to, zda spotřební daň je nebo není jinou výlohou vzniklou v souvislosti s přepravou zásilky ve smyslu čl. 23 odst. 4 Úmluvy CMR, neboť vyřešení této otázky je nezbytné pro právní posouzení otázky, zda je žalovaná povinna z pojistné smlouvy poskytnout plnění ve výši žalobou nárokované částky, představující zaplacenou spotřební daň, jestliže pojistná smlouva neobsahuje ujednání o připojištění jiných výloh v souvislosti s přepravou zásilky ve smyslu čl. 23 bodu 4 Úmluvy CMR.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 2. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 25/2021)