Účastníci řízení; doručování; řádné doručení; doručenka; soudní písemnost; odmítnutí zásilky; jazyk písemnosti; právo na tlumočníka, § 18 zákona č. 99/1963 Sb.

29. 4. 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Evropské unie, se vztahuje i na doručování soudních písemností účastníku se sídlem ve Slovenské republice. Účastník musí být poučen ve smyslu čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení o možnosti odmítnutí zásilky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1327/2019, ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.1327.2019.1)

Anotace:
Soud prvního stupně svým rozsudkem uložil žalované, aby do třiceti dnů od právní moci rozsudku vydala žalobkyni výrokem vymezené věci.

Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně s tím, že s ohledem na blízkost a podobnost slovenského a českého jazyka nebylo možné jinak než souhlasit s postupem soudu prvního stupně, který předvolání k jednání žalované doručoval toliko v českém jazyce. Na jednání se žalované nedostavila, přestože jí předvolání k jednání bylo řádně doručeno – doručenka o předvolání žalované k jednání soudu prvního stupně obsahuje podpis žalované. Námitku žalované, že jí soudem prvního stupně nebylo řádně doručeno předvolání k nařízenému jednání (kdy zejména nebyla poučena o možnosti odmítnout písemnost, neboť jí předvolání nebylo doručeno ve slovenském jazyce) považoval za čistě účelovou. K další námitce žalované, že jí nebyl řádně doručen rozsudek soudu prvního stupně, pak odvolací soud, s poukázáním na jinou podepsanou doručenku, uvedl, že ani v tomto ohledu nebyla žalovaná zkrácena na svých právech.

Nejvyšší soud se musel na základě podaného dovolání vypořádat s otázkou aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech Evropské unie v řízení vedeném před českými soudy s účastníkem se sídlem ve Slovenské republice.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 3. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 42/2020)