Určení otcovství; osobnost člověka (o. z.); popření otcovství; právní domněnka; rozvod manželství; způsobilost procesní; nasciturus; předčasnost návrhu, § 777 zákona č. 89/2012 Sb., § 793 zákona č. 89/2012 Sb., § 416 zákona č. 292/2013 Sb., § 7 odst. 1 zákona č. 104/1991 Sb.

11. 5. 2021

1. Postupem podle ustanovení § 777 o. z. nelze určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

2. Návrh na určení otcovství k nenarozenému dítěti podle ustanovení § 777 o. t. soud zamítne.

(Stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. Cpjn 202/2020, ECLI:CZ:NS:2021:CPJN.202.2020.1)

Anotace:
Nejvyšší soud obdržel podnět ke sjednocení judikatury týkající se otázky určení otcovství k nenarozenému dítěti prohlášením podle ustanovení § 777 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“), v řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podle ustanovení § 416 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“).

Nejednotnost v rozhodování této otázky byla v podnětu dokládána současnou judikaturou soudů prvního stupně a odvolacích soudů, pročež si Nejvyšší soud prostřednictvím odvolacích soudů vyžádal další soudní rozhodnutí týkající se nastolené otázky. Následně bylo zjištěno, že rozhodovací praxe odvolacích soudů je při jejím řešení značně rozdílná. Nejvyšší soud přitom vysledoval nejméně dva odlišné přístupy, kdy návrhu na určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti bylo v jednom případu vyhověno, zatímco v jiných, skutkově podobných případech, byl takový návrh zamítnut pro předčasnost.

Nejvyšší soud se tak byl nucen zabývat otázkou výkladu ustanovení § 777 odst. 1 o. z., zejména pokud jde o možnost učinit prohlášení podle citovaného ustanovení k nasciturovi, k níž se převažující soudní praxe staví negativně, jednak z důvodu absence právní osobnosti nascitura, jednak z důvodu předčasnosti podaného návrhu na určení otcovství.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 4. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 1/2021)