Vazba; přiměřené zadostiučinění; odpovědnost státu; nemajetková újma, § 9 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 29 zák. č. 40/2009 Sb., § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006

7. 2. 2018
Podíl poškozeného na vzniku situace, pro kterou byl následně (nedůvodně) trestně stíhán, je pro posouzení intenzity jeho nemajetkové újmy způsobené výkonem vazby a přiznání zadostiučinění za ni podle § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) rozhodný jen tehdy, jestliže dané jednání poškozeného nebylo vynuceno, například protiprávním útokem, jemuž poškozený čelil v mezích nutné obrany, ledaže by svým jednáním útok vyprovokoval.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3094/2014, uveřejněný pod číslem 125/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3094.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou přiznání přiměřeného zadostiučinění za újmu vzniklou výkonem vazby. Poškozený byl zproštěn obžaloby. Jeho procesní obrana spočívala v argumentaci užití nutné obrany. Podstatným pro rozhodnutí dovolacího soudu v rámci kompenzačního řízení bylo zjištění, jaké jednání poškozeného předcházelo užití nutné obrany (zda jím samotným byl útok vyprovokován a nutné obraně zavdal příčinu), či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 3. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 125/2017)