Vrácení daru; majetková podstata; konkurz; insolvenční správce, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 217 zák. č. 182/2006 Sb., § 246 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

7. 11. 2016
Výzva k vrácení daru učiněná po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného musí být adresována insolvenčnímu správci.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sen. zn. 29 ICdo 78/2014)

Anotace:
Žalobce daroval své dceři a jejímu manželovi (nynějšímu dlužníku) nemovitost. Ta byla zapsána do katastru, přičemž posléze byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka a ustanoven insolvenční správce. Žalobce se domáhal vrácení daru z důvodu hrubého porušení dobrých mravů, a to výzvou k vrácení adresovanou jak žalované, tak dlužníkovi a současně je vyzval, aby do 10 dnů od doručení výzvy podepsali souhlasné prohlášení, na jehož základě dojde k zápisu spoluvlastnického práva, tj. podílu o velikosti ideální jedné poloviny na předmětných nemovitostech, ve prospěch žalobce do katastru nemovitostí. Není vyloučeno žádným právním předpisem, aby se po prohlášení konkursu na majetek obdarovaného dárce nemohl domáhat vrácení daru. Rozhodnutím tak byla řešena otázka, komu je za těchto okolností třeba výzvu na vrácení daru adresovat.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 112/2016 )