Vykonatelná pohledávka; popěrný úkon; promlčení; naturální obligace; insolvenční řízení, § 199 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

26. 9. 2017
Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2016, sen. zn. 29 ICdo 74/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.74.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dosud neřešenou otázkou, zda může ve smyslu § 199 odst. 2 IZ insolvenční správce popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku věřitele s tím, že se jedná o pohledávku promlčenou. Podstatným pro vyřešení předestřené otázky bylo posouzení, zda je uplatnění námitky promlčení pohledávky uplatněním námitky skutkové, či námitky právní (tedy zda se jedná o výkon práva).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 32/2018)