Vypořádání spoluvlastnictví; širší vypořádání; konstitutivní rozhodnutí; započtení, § 1148 zák. č. 89/2012 Sb.

17. 10. 2017
Pokud některý z účastníků řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (§ 1143 a násl. o. z.) řádně uplatní nárok na tzv. širší vypořádání (§ 1148 odst. 1 o. z.), nelze o vzájemných platebních povinnostech účastníků rozhodnout jediným výrokem a provést započtení budoucího nároku na zaplacení vyrovnávacího podílu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2354/2016, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.2354.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval výkladem § 1143 o. z. v návaznosti na § 1148 o. z. za situace, kdy jeden ze spoluvlastníků v rámci řízení o vypořádání spoluvlastnictví uplatní kompenzační námitku. Nejvyšší soud pro řešení otázky způsobu rozhodnutí o vzájemných nárocích spoluvlastníků a možnosti jejich vzájemného započtení považoval za relevantní stávající judikaturní závěry, kdy konstatoval, že rozsudek o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je rozhodnutím konstitutivním, který práva a povinnosti teprve zakládá.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 40/2018)