Výpověď, dočasná pracovní neschopnost, § 52 písm. h) zák. č. 262/2006 Sb., § 301a zák. č. 262/2006 Sb., § 64 odst. 1 písm. b) zák. č. 187/2006 Sb.

18. 5. 2016
Okolnost, že zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, neoznačil místo svého pobytu údaji potřebnými k tomu, aby zaměstnavateli umožnil kontrolu, zda dodržuje svou povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, není důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5126/2014)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá právní otázkou, zda zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, jestliže mu zaměstnanec neumožní provést kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce tím, že neoznačí potřebnými údaji místo svého pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti.

Nejvyšší soud tedy posuzoval, zda nesplnění identifikační povinnosti místa pobytu zaměstnance údaji potřebnými k tomu, aby zaměstnavateli umožnil kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje povinnosti ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, pokud jde o zdržování se v místě pobytu a dodržování doby a rozsahu povolených vycházek, lze považovat za porušení jiné povinnosti zaměstnance ve smyslu v ustanovení § 301a zákoníku práce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 95/2016)