Výprosa; osoba blízká; společná domácnost; vyklizení nemovitosti, § 659 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 1042 o. z., § 2189 o. z.

12. 11. 2021

Užívá-li někdo nemovitost (byt) jako člen domácnosti výprosníka, jehož výprosa doposud trvá, může souhlas s jeho užíváním nemovitosti odvolat a požadovat jeho vyklizení jen výprosník, od kterého odvozuje právní důvod užívání, nikoliv půjčitel.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1588/2020, ECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1588.2020.1)

Anotace:
Soud prvního stupně uložil žalované vyklidit pozemek s domem, návrh žalobce na zdržení se vstupu žalované na nemovitosti však zamítl. Uzavřel, vycházejíc z § 1042 o. z., že žaloba na vyklizení je důvodná, neboť žalovaná (družka dědy žalobce) užívá část domu bez právního důvodu, za jeho užívání nic neplatí a žalobce s ohledem na přetrvávající konflikty již s jejím dalším bydlením v domě nesouhlasí. Naproti tomu požadavek na zamezení vstupu žalované do nemovitostí soud prvního stupně vyhodnotil jako nepřiměřeně tvrdý zásah do práv žalované.

Odvolací soud k odvolání žalované změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu na vyklizení nemovitostí zamítl. V části, jíž byla žaloba zamítnuta, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud uzavřel, že pokud žalovaná užívala s dědou žalobce bezplatně nemovitosti na základě souhlasu otce žalobce, jemuž byly tyto v minulosti darovány, jednalo se o výpůjčku podle obč. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013, která se od 1. 1. 2014 změnila na výprosu podle o. z. Nebylo tak možné říci, že by žalovaná užívala předmětné nemovitosti bez právního důvodu. Vypověděl-li žalobce výprosu pouze ve vztahu k žalované (kdy žalovaná a děda žalobce jsou si navzájem osobami blízkými ve smyslu § 22 o. z.), zasáhl neoprávněně do jejího soukromého a rodinného života.

Proti rozsudku odvolacího soudu brojil žalobce dovoláním. Nejvyšší soud tak byl nucen zabývat se řešením otázky, jaké ochrany požívá soužití druha a družky, z nichž jeden užívá nemovitost na základě výprosy a druhý ji užívá jako člen domácnosti výprosníka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 10. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 83/2021)