Výsluhový příspěvek; nárok na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení, § 31a odst. 3 písm. e) zák. č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 169 zák. č. 361/2003 Sb.

5. 3. 2019
Projednání a rozhodnutí o nároku na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou správního řízení ve věcech služebního poměru podle části dvanácté zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, příp. průtahy v tomto řízení, patří do pravomoci soudů rozhodujících v občanském soudním řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1405/2016, ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1405.2016.1)

Anotace:
Odvolací soud ve svém rozhodnutí uzavřel, že žaloba o přiznání přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, způsobenou nesprávným úředním postupem, spočívajícím v nepřiměřené délce správních řízení, je vztahem veřejnoprávní povahy, vyplývající z rozhodnutí žalované, České republiky – Ministerstva vnitra, při výkonu její svrchované veřejné moci, když lze souhlasit s argumentací žalobců, že se nejedná o nároky související s existencí či zánikem služebního poměru a že žádný příslušný služební zákon neobsahuje konkrétní úpravu odpovědnosti státu za nepřiměřenou délku řízení o vyměření výsluhového příspěvku a závěr soudu prvního stupně, že na nárok žalobců, příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, nelze aplikovat zákon č. 82/1998 Sb., není správný.

Nejvyšší soud se tak na základě dovolání podaného žalovanou zabýval otázkou, zda odpovědnost státu za nemajetkovou újmu způsobenou příslušníkovi ozbrojeného sboru (příp. bývalému příslušníkovi) jako účastníkovi řízení nepřiměřenou délkou řízení ve věcech služebního poměru podle části dvanácté zákona č. 361/2003 Sb. se řídí ustanoveními zákona č. 82/1998 Sb. a zda i nároky z této odpovědnosti vyplývající se uplatňují postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 42/2019)