Zaměstnanecký vztah; odměňování; stejná práce; práce stejné hodnoty; rovné zacházení se zaměstnanci, § 1a odst. 1 zák. práce ve znění účinném do 24. 11. 2015, § 16 odst. 1 zák. práce ve znění účinném do 24. 11. 2015, § 109 odst. 4 zák. práce ve znění účinném do 24. 11. 2015, § 110 zák. práce ve znění účinném do 24. 11. 2015

19. 11. 2021

Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zák. práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zák. práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.3955.2018.1)
(napadeno ústavní stížností, řízení vedeno pod spisovou značkou I. ÚS 2820/20, ústavní stížnost odmítnuta)

Anotace:
Žalobce se domáhal úhrady částky odpovídající rozdílu mezi mzdou vyplacenou žalobci a mzdou vyplácenou jiným zaměstnancům žalované vykonávajícím práci na shodné typové pozici v jiném regionu. Soud prvního stupně rozhodl mezitímním rozsudkem, že základ nároku žalobce je dán. Své rozhodnutí podložil přezkoumáním pracovních podmínek zaměstnanců u žalované co do náročnosti práce a odměňování zaměstnanců vykonávajících totožnou práci v různých regionech. Soud prvního stupně následně konstatoval, že ze strany žalované nebyla dodržena zásada rovného odměňování zaměstnanců, jelikož žalovanou tvrzená odlišná náročnost typově stejné práce v různých regionech se neprokázala.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně podala žalovaná odvolání, k němuž odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným pro řešení právní otázky, jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých oblastech (regionech) liší.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 10. 2021, publikováno ve sbírce pod č. 89/2021)