Zastoupení právnické osoby; odměna opatrovníka; odměna advokáta; advokátní tarif; mimosmluvní odměna, § 29 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

19. 4. 2017
Odměna advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 29 odst. 2 o. s. ř.), se určuje sazbou mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty dle § 8 advokátního tarifu, tj. z tarifní hodnoty představované výší peněžitého plnění nebo cenou věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká.

(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 91 Co 417/2015, ECLI:CZ:MSPH:2016:91.CO.417.2015.1)

Anotace:
Městský soud v Praze se v daném rozhodnutí zabýval otázkou způsobu určení výše odměny a náhrady hotových výdajů advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby dle § 29 odst. 2 a § 140 odst. 2 o. s. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 81/2017)