Zmírnění křivd (restituce); církev (náboženská společnost); funkční souvislost; naturální restituce; vydání nemovitosti, § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb.

23. 4. 2021

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů).

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2854/2019, ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.2854.2019.1

Anotace:
Účastnice řízení (církevní právnická osoba) napadla dovoláním výrok rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo stanoveno, že se dovolatelce nevydávají žalobou specifikované nemovitosti. Odvolací soud v dané věci uzavřel, že mezi dovolatelkou nárokovanými nemovitostmi (pozemky) a nemovitostmi v jejím vlastnictví (v dané lokalitě umístěnými) nemůže být dán vztah funkční souvislosti jen pro jejich územní blízkost či sousední polohu nebo původní vlastnickou či spotřební jednotu. Současně dospěl k závěru, že zatížení nárokovaných pozemků patronátním právem a z něj plynoucí povinnost jejich vlastníka „vydržovat“ (ekonomicky podporovat) určené kostely nezakládá ani zákonné podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., neboť ty by byly dány pouze v případě bezprostředního využití nárokovaných pozemků pro některý ze zákonem stanovených účelů.

Nejvyšší soud se musel vypořádat s dovolatelem formulovanou otázkou, zda jsou podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b/ zákona č. 428/2012 Sb. naplněny v případě hospodářsky využívaných nemovitých věcí, jež v rozhodném období byly zatíženy patronátním právem spočívajícím v povinnosti jejich vlastníka, aby ze zisku vygenerovaného jejich užitím ekonomicky podporoval duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 7. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 71/2020)