Zpeněžení; majetková podstata; insolvence; dražba; insolvenční správce; odpovědnost, § 286 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 37 zák. č. 182/2006 Sb.

26. 9. 2017
Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností).

Pouhá volba některého z předepsaných (taxativně určených) způsobů zpeněžení (jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s odbornou péčí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sen. zn. 29 ICdo 49/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.49.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval dosud neřešenou otázkou předpokladů odpovědnosti insolvenčního správce za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to ve vztahu k ust. § 37 IZ. Nejvyšší soud současně posuzoval, zda ze strany insolvenčního správce mohlo dojít k porušení povinnosti pouhou volbou způsobu zpeněžení dle ust. § 286 IZ.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 16/2018)