Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení; náklady řízení, § 146 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 150 zák. č. 99/1963 Sb., § 237 zák. č. 99/1963 Sb.

26. 2. 2019
Je-li žalobou uplatněn nárok vůči více žalovaným a mají-li žalovaní na tento nárok plnit společně a nerozdílně, pak plnění poskytnuté jedním ze žalovaných je třeba zásadně považovat pro účely rozhodování o nákladech řízení podle § 146 odst. 2 o. s. ř. za „chování“ všech žalovaných (tj. i těch, kteří plnění neposkytli), a žalobu za důvodně podanou vůči všem žalovaným. Brání-li se však některý ze žalovaných, jenž plnění na žalobou uplatněný nárok neposkytl, tím, že vůči němu není uplatněný nárok po právu, musí soud pro účely rozhodnutí o náhradě nákladů řízení posoudit důvodnost takové obrany; je-li tato obrana důvodná, rozhodne o nákladech řízení mezi žalobcem (jenž vzal žalobu zpět) a tímto žalovaným podle § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 1668/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.1668.2016.1)

Anotace
Okresní soud uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně 306 357,90 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení. Proti rozsudku soudu prvního stupně podali oba žalovaní odvolání. První žalovaná vzala své odvolání zpět, druhý žalovaný namítal, že žalobce neprokázal tvrzenou škodu, ani příčinnou souvislost mezi údajným jednáním druhého žalovaného a tvrzenou škodou, a konečně ani to, že společnost byla v rozhodné době v úpadku.

Žalobce vzal následně žalobu zpět, a to proto, že částku 21 169,03 Kč obdržel v rámci rozvrhu od insolvenčního správce společnosti a zbylou část žalobou uplatněného nároku vymohl v exekučním řízení vedeném proti první žalované.

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně „v částech týkajících se žalobce a druhého žalovaného“ zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil. Žalobci uložil povinnost zaplatit druhému žalovanému na nákladech řízení před soudy obou stupňů 60 532 Kč.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání musel vypořádat s otázkou, zda (a pokud ano, za jakých podmínek) lze plnění poskytnuté jedním ze žalovaných přičítat pro účely rozhodování o nákladech řízení podle § 146 odst. 2 o. s. ř. i dalším žalovaným.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 44/2019)