Zrušení rozhodčího nálezu; aktivní legitimace; účastník rozhodčího řízení, § 31 písm. b) zák. č. 216/1994Sb., § 31 písm. e) zák. č. 216/1994Sb., § 145 zák. č. 40/1964 Sb.

29. 8. 2017
K návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není legitimována manželka účastníka rozhodčího řízení, i když v rozhodčím řízení bylo rozhodováno o dluhu ze závazku, který byl uzavřen za trvání manželství tímto účastníkem a který tvoří společné jmění manželů.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. 23 Cdo 5761/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.5761.2015.1)

Anotace:
Žalobkyně se v řízení domáhala zrušení rozhodčího nálezu s odůvodněním, že nebyla účastna rozhodčího řízení, ačkoli žalovaný v rozhodčím řízení byl jejím manželem, a závazky z jím uzavřené smlouvy, o nichž bylo rozhodováno, spadaly do společného jmění manželů. Nejvyšší soud se tak ve svém rozsudku zabýval otázkou, zda je dána aktivní legitimace osoby, která nebyla stranou rozhodčího řízení, k podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ, kterým byl dotčen majetek ve společném jmění manželů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 4. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 3/2018)