Zvláštní řízení soudní; ustanovení zástupce na žádost, § 30 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

7. 11. 2016
Pro rozhodnutí soudu podle ustanovení § 30 o. s. ř. (§ 138 o. s. ř.) není významné, zda účastník podal žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení sporném, nesporném, exekučním či jiném řízení upraveném v zákoně o zvláštních řízeních soudních.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4529/2015)

Anotace:
Nejvyšší soud v citovaném usnesení předkládá řešení právní otázky opodstatněnosti ustanovení zástupce účastníku řízení – ve smyslu § 30 o. s. ř. – z důvodu ochrany jeho zájmů, nejen pro řízení ovládané zásadou dispoziční, ale také v řízení nesporném (upraveném zákonem o zvláštních řízeních soudních).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 109/2016 )