(Bez anotace) Insolvenční řízení, Rozhodnutí o úpadku, § 97 IZ., § 101 IZ., § 430 IZ., čl. 2 Nařízení (ES) č. 1346/2000, čl. 2 Nařízení (EU) č. 848/2015, čl. 84 Nařízení (EU) č. 848/2015

14. 12. 2020

Insolvenční řízení, Rozhodnutí o úpadku, § 97 IZ., § 101 IZ., § 430 IZ., čl. 2 Nařízení (ES) č. 1346/2000, čl. 2 Nařízení (EU) č. 848/2015, čl. 84 Nařízení (EU) č. 848/2015

Zahájení insolvenčního (úpadkového) řízení“ ve smyslu unijního práva představovaného článkem 2 písm. e/ a f/ nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo článkem 2 body 7) a 8) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 nelze ztotožnit s okamžikem zahájení insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 části věty za středníkem insolvenčního zákona, ani s okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 101 odst. 1 insolvenčního zákona). Nevydá-li insolvenční soud v době od zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, žádné jiné (dřívější) rozhodnutí zahrnující zbavení dlužníka práva nakládat se svým majetkem, a jmenování správce podstaty uvedeného v příloze C nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo insolvenčního správce uvedeného v příloze B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, rozumí se „okamžikem zahájení řízení“ ve smyslu obou těchto nařízení pro poměry upravené insolvenčním zákonem okamžik zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 05. 2020, sen. zn. 29 NSČR 105/2018)